Privacy and Cookie Notice

1. Privacyverklaring en cookiebeleid

Umicore respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Gelieve deze Privacyverklaring en Cookiebeleid (‘Verklaring’) zorgvuldig te lezen voordat u www.umicoregoldshop.be (‘Website’) gebruikt. Zoals hieronder wordt uitgelegd, regelt deze Verklaring het verzamelen, opslaan en verwerken van bepaalde informatie in verband met uw gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat met deze Verklaring en u er niet door gebonden wilt zijn, verzoeken wij u het gebruik van de Website te staken.

Umicore en/of de bedrijven uit de groep zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die binnen het toepassingsgebied van deze Verklaring vallen. Deze Verklaring geeft aan welke Persoonsgegevens door Umicore worden verwerkt en voor welk doel, en aan welke personen of entiteiten de gegevens zullen of kunnen worden verstrekt.

2. Definities

In deze Verklaring worden specifieke termen gebruikt voor de duidelijkheid en het gemak. Naast de hierin gedefinieerde termen hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  • Cookies’ zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of andere elektronische apparaten worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt en andere traceertechnologieën zoals trackingpixels;

  • Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie die door Umicore wordt verzameld in verband met uw gebruik van de Website en die u persoonlijk identificeert of kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;

  • Plug-in’ staat voor een softwarecomponent die een specifieke functie of functionaliteit aan de Website toevoegt;

  • Schöne’ staat voor Schöne Edelmetaal BV, een Nederlands bedrijf dat verbonden is met Umicore;

  • Voorwaarden’ staat voor de Gebruiksvoorwaarden van Schöne, die van toepassing zijn op uw gebruik van de website en die terug te vinden zijn op het volgende adres: https://www.umicoregoldshop.be/nl/terms-of-use-goldshop/

  • Umicore’ staat voor Umicore NV/SA, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31/Rue du Marais, BE-1000 Brussel, België, met inbegrip van haar filialen en dochterondernemingen; en

  • Gebruikersgegevens’ betekent alle informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, over u als gebruiker van de Website die door Umicore wordt verzameld zonder enige tussenkomst door u (behalve dan het gebruik van de Website), met inbegrip van, maar niet beperkt tot de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek, de pagina's die u hebt bekeken en de opzoekingen die u hebt gedaan.

3. Hoe verzamelen wij Gebruikers- en Persoonsgegevens?

3.1 Deze Verklaring heeft betrekking op de online verwerkingsactiviteiten van Umicore.

3.2 Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Umicore informatie op twee verschillende manieren:

(a)    rechtstreeks (bijvoorbeeld wanneer u informatie verstrekt om u aan te melden voor een nieuwsbrief of in het kader van communicatie via de Website); en

(b)    niet rechtstreeks (bijvoorbeeld via de technologie van de Website via cookies). De informatie die Umicore verwerkt, kan door u of door bepaalde derden verstrekt zijn. Dergelijke derde partijen kunnen zijn: de gelieerde ondernemingen van Umicore, overheidsinstanties, openbare websites, leveranciers en verkopers.

4. Op welke manier gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

4.1 Om onze producten en diensten aan te bieden

Wij verzamelen Persoonsgegevens om onze producten en/of diensten aan te bieden. Wij kunnen de verzamelde informatie gebruiken om uw bestelling te valideren, om uw betaling te verwerken en om de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd, besteld of waarop u zich hebt ingeschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor zover nodig voor de afhandeling en uitvoering van uw bestelling en om klantenservice te kunnen bieden. We gebruiken deze informatie ook voor klantenbeheer en om onze relatie met u te onderhouden.

4.2 Om uw identiteit te verifiëren

Wij kunnen de informatie die we van u hebben verzameld gebruiken om uw identiteit te verifiëren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om uw account aan te maken en in te stellen, een wachtwoord te verifiëren of opnieuw uit te geven, uw activiteit te registreren en van tijd tot tijd contact met u op te nemen.

4.3 Om frauduleuze activiteiten en andere ongepaste activiteiten op te sporen en de integriteit van de inhoud van onze Website te controleren.

4.4 Om onze producten en diensten te verbeteren om ze aan te passen aan de behoeften van onze klanten en om inzichten te vergaren met het oog op mogelijke verbeteringen.

4.5 Om onze diensten aan u te verbeteren en uw surfervaring te personaliseren. Een deel van de informatie (in het bijzonder de informatie die wordt verzameld door cookies en andere traceertechnologie) helpt ons om onze website te verbeteren.

4.6 Om met u te communiceren

Umicore verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens uit verzoeken tot antwoord in verband met, of mededelingen ontvangen via de Website; met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u bijvoorbeeld toegang vraagt tot bepaalde inhoud op de Website en u in verband met dat verzoek uw naam en e-mailadres aan Umicore verstrekt, dan kan Umicore uw naam en e-mailadres verzamelen, opslaan en verwerken voor het beperkte doel om op dat verzoek te antwoorden.

Wij verzamelen inloggegevens en alle Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals berichten die u op onze sociale mediapagina's plaatst, wanneer u met ons in contact komt via sociale media zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Als u inhoud, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, uploadt naar een sociaal netwerk en vervolgens onze Website tagt, is uw inzending onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dat sociale netwerk, zelfs wanneer u een bericht op een officiële Umicore-pagina op dat sociale netwerk plaatst. Wij hebben geen controle over die gebruiksvoorwaarden noch het privacybeleid en hebben de geschiktheid ervan niet gecontroleerd. U dient die daarom te controleren voordat u uw Persoonsgegevens verstrekt.

4.7 Umicore verzamelt, gebruikt of verwerkt niet bewust Persoonsgegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar. De Website is in feite uitsluitend bedoeld voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Indien u van mening bent dat Umicore Persoonsgegevens heeft verzameld, gebruikt of verwerkt van personen jonger dan 18 jaar, gelieve contact op te nemen met de manager voor gegevensbescherming van Umicore via data_protection@umicore.com.

4.8 Umicore verzamelt, bewaart en verwerkt ook gebruikersgegevens. Telkens wanneer u de Website bezoekt, worden Gebruikersgegevens verzameld. Gebruikersgegevens worden automatisch verzameld via de technologie van de Website (via cookies). Umicore kan gegevens verzamelen en verwerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw bezoeken aan de Website, de pagina's die u hebt bekeken en de opzoekingen die u hebt gedaan. Wanneer deze Gebruikersgegevens betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare gebruiker behandelt Umicore ze als Persoonsgegevens. Voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van Gebruikersgegevens, zie artikel 15.

5. Gebruik van Persoonsgegevens en Gebruikersgegevens

5.1 Umicore verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens om:

(a)    te reageren op verzoeken met betrekking tot de Website;

(b)    te reageren op berichten die via de Website worden ontvangen;

(c)    de rechten van Umicore af te dwingen en haar belangen te verdedigen; en

(d)    informatie te verstrekken met betrekking tot de producten en diensten van Umicore of Schöne, met inbegrip van verkoop-, marketing-, reclame- en promotie-informatie, voor zover u hiermee hebt ingestemd.

5.2 Umicore verzamelt en verwerkt Gebruikersgegevens om:

(a)    toezicht te houden op het gebruik van de Website;

(b)    de functionaliteit van de Website te verbeteren;

(c)    beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de Website;

(d)    de rechten van Umicore af te dwingen en haar belangen te verdedigen; en

(e)    het algemene beheer van de Website te vergemakkelijken.

5.3 Umicore zal uw gegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvan u op de hoogte werd gebracht, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

6. Het uitvoeren van direct marketing

6.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw adres, gebruiken voor direct marketing-doeleinden. Wij kunnen u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over nieuws en updates over onze diensten. Dit kan in de vorm van e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online advertenties. Voor zover wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij u dergelijke marketinginformatie toesturen.

6.2 Om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens, bieden wij u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor direct marketing wanneer u contact met ons opneemt in verband met een product of dienst of wanneer u een e-mail, tekst of andere direct marketing-communicatievorm ontvangt.

6.3 U hebt te allen tijde het recht om direct marketing van om het even welke vorm te voorkomen – dit recht kan worden uitgeoefend door op de uitschrijflink te klikken die aan elke communicatie is toegevoegd, door de privacyinstellingen binnen uw Umicore-account te wijzigen of door een e-mail te sturen naar data_protection@umicore.com.

6.4 Op basis van de informatie die wij over u hebben verzameld, doen we het nodige om direct marketing tot een redelijk en proportioneel niveau te beperken en u mededelingen te sturen waarvan wij denken dat deze interessant of relevant voor u kunnen zijn op basis van de informatie die wij over u hebben.

7. Rechtsgrond van de verwerking

7.1 Umicore verwerkt uw Persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet wanneer Umicore ervan overtuigd is dat:

(a)    u uw toestemming hebt gegeven aan Umicore om uw Persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken (bv. wanneer u instemt dat Umicore deze gebruikt voor marketingdoeleinden of wanneer u kiest voor bijkomende diensten);

(b)    het gebruik van uw Persoonsgegevens door Umicore noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting die Umicore heeft. Bijvoorbeeld om de bedrijfsadministratie accuraat te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins vereist door de wet;

(c)    ons gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan (d.w.z. het plaatsen en leveren van een bestelling); of

(d)    het gebruik van uw Persoonsgegevens door Umicore noodzakelijk is ter ondersteuning van gerechtvaardigde belangen die Umicore als bedrijf heeft om producten en diensten aan haar klanten te leveren, op voorwaarde dat dit te allen tijde op een proportionele manier gebeurt en dat uw privacyrechten worden gerespecteerd.

7.2 Umicore heeft bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens:

(a)    om ervoor te zorgen dat haar netwerken en informatie veilig zijn;

(b)    om ervoor te zorgen dat de communicatie met u optimaal verloopt;

(c)    om de zaken te beheren, te verbeteren, en de algemene gang van zaken te verzekeren; en

(d)    om niet-naleving te voorkomen.

7.3 Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

8. Openbaarmaking van gegevens

8.1 Umicore kan Persoonsgegevens bekendmaken:

(a)    aan de bedrijven die verbonden zijn met Umicore (met inbegrip van Schöne in het bijzonder);

(b)    aan derden aan wie de betrokken Umicore-entiteit deze verwerking geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Deze overdracht heeft als doel om ons bedrijf te helpen onze zaken te beheren en diensten te leveren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens overdragen aan een dienstverlener voor zover dat nodig is om onze diensten te leveren. Andere gevallen kunnen zijn: overdracht naar leveranciers van e-marketingdiensten, hosting en andere relevante rollen. Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit aan derden verkopen. Deze derde partijen hebben ingestemd met beperkingen inzake vertrouwelijkheid van gegevens en gebruiken alle Persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend om de in een contract bepaalde dienst aan ons te leveren;

(c)    aan de professionele adviseurs van Umicore;

(d)    aan derden in verband met een (potentiële) fusie, overname, faillissement of verkoop van alle of vrijwel al onze activa, voor zover dit noodzakelijk is voor het proces;

(e)    voor zover toegestaan door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, of anderen toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens op grond van een wettelijk verzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, indien we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht, met of zonder kennisgeving aan u. Als dit gerechtvaardigd is, kunnen wij ook toegang tot deze informatie toestaan in speciale noodsituaties waarbij de fysieke veiligheid in gevaar is;

(f)    op verzoek van overheidsinstanties of administratieve autoriteiten; en

(g)    voor zover nodig om haar rechten af te dwingen en haar belangen te verdedigen.

9. Overdracht van Persoonsgegevens wereldwijd

9.1 Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen buiten uw verblijfplaats, op locaties die onderworpen zijn aan andere normen qua gegevensbescherming. In het bijzonder als u in de EER woont, moet u zich ervan bewust zijn dat uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met en overgedragen worden aan Umicore-filialen en externe dienstverleners die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen en dat de overdracht beperkt is tot landen die worden erkend als landen die een adequaat niveau van wettelijke bescherming bieden of op locaties waarvan wij overtuigd kunnen zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Hiertoe:

(a)    zullen wij ervoor zorgen dat de overdrachten binnen Umicore en zijn filialen gedekt worden door een overeenkomst die werd gesloten door de leden van de Umicore Groep (een overeenkomst binnen de Groep), die elk lid contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens een adequaat en consistent niveau van bescherming genieten, ongeacht waar ze binnen de Groep worden overgedragen;

(b)    zullen wij zorgen voor contractuele verbintenissen om uw Persoonsgegevens te beschermen wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen buiten Umicore of aan derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren; of

(c)    zullen we, wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavers of toezichthouders, deze verzoeken zorgvuldig valideren voordat Persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

9.2 U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de waarborgen die wij hebben ingesteld (inclusief een kopie van relevante contractuele verplichtingen) om een adequate bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen wanneer deze worden overgedragen zoals hierboven vermeld.

10. Veiligheid

10.1 Umicore hecht belang aan de veiligheid van uw persoonlijke informatie en biedt redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingscontroles om Persoonsgegevens te beschermen, zoals encryptie, versleutelde tunnels, firewall en anti(D)DOS-bescherming. Deze controles zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik en onopzettelijk verlies. U erkent en gaat ermee akkoord:

(a)    dat de overdracht van informatie via het internet in het algemeen nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is; en

(b)    dat alle informatie die naar de Website wordt verzonden of door de Website wordt ontvangen, kan worden onderschept, ontcijferd, geraadpleegd en gebruikt door derden, zelfs indien de uitwisseling van dergelijke informatie gecodeerd is.

10.2 De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van de partnernetwerken en filialen van Umicore. Als u een link naar een van deze websites volgt, gelieve er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Umicore geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor dit beleid of deze websites. Raadpleeg dit respectievelijke beleid voordat u Persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

11. Bewaring van gegevens

Umicore bewaart de Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te verwezenlijken en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. De criteria die gebruikt worden om de bewaartermijnen te bepalen omvatten: als u een account bij Umicore hebt, bewaart Umicore de gegevens enkel zo lang als uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen; Umicore bewaart uw gegevens zolang zij een lopende relatie met u heeft; Umicore bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan haar wereldwijde wettelijke en contractuele verplichtingen.

12. Plug-ins

De Website maakt gebruik van verschillende Plug-ins. Wanneer u een pagina op de Website bezoekt die gebruik maakt van een Plug-in, maakt uw browser een directe verbinding met de server van het betreffende softwareplatform van derden (bv. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) (‘Platform’). Het Platform draagt vervolgens de inhoud van de Plug-in direct over naar uw browser die deze inhoud op de Website vastzet. Dankzij dit proces kan het Platform informatie ontvangen over uw gebruik van de Website. Als u lid bent van een Platform en ingelogd bent met uw Platform-account, dan kan uw gebruik van de Website ook worden toegewezen aan uw Platform-account. Als u een dergelijke toewijzing wilt voorkomen, logt u uit van uw Platform-account voordat u de Website gebruikt. Voor meer informatie over de privacy, de bescherming en de verwerking van uw Persoonsgegevens door Platforms, kunt u hun respectieve privacyverklaringen raadplegen.

13. Cookies

13.1 De website maakt gebruik van verschillende Cookies. Deze Cookies zijn onder andere bedoeld om de Website te beheren, uw gebruikerservaring te verbeteren en Gebruikersgegevens te verzamelen. Meer informatie over Cookies vindt u op de volgende adressen: www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu.

13.2 De belangrijkste categorieën van Cookies worden hieronder beschreven:

(a)    Noodzakelijke Cookies

Noodzakelijke Cookies zijn essentieel en helpen u bij het navigeren op onze Website. Deze helpen om de veiligheid en basisfunctionaliteit te ondersteunen en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze Website. Als u deze Cookies dus blokkeert, kunnen we uw gebruik of de veiligheid tijdens uw bezoek niet garanderen.

(b)    Functionele Cookies

Functionele Cookies worden gebruikt om u de beste gebruikerservaring te bieden. Deze Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de inhoud voor u te personaliseren op basis van uw locatie. Hierdoor kan onze Website gemaakte keuzes onthouden (zoals het uitschakelen van het gebruik van Cookies of welke locatie u eerder hebt geselecteerd) om meer persoonlijke functies aan te bieden.

(c)    Prestatiecookies

Prestatiecookies helpen ons om het gedrag van gebruikers van onze Website te begrijpen. Hierdoor kunnen we onze Website voortdurend verbeteren en de beste informatie verstrekken ter ondersteuning van onze projectdoelstellingen. Deze Cookies worden ook gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe efficiënt onze Website is. Deze Cookies vertellen ons bijvoorbeeld welke webpagina's bezoekers het vaakst bezoeken of als ze foutmeldingen krijgen van bepaalde webpagina's.

(d)    Advertentiecookies

(i)    Advertentiecookies zijn Cookies die inhoud aan u leveren op basis van uw veronderstelde interesses die worden afgeleid uit uw surfgeschiedenis. De meeste Advertentiecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen dus bepaalde Persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens die worden verzameld door Advertentiecookies kunnen worden gedeeld met derden, zoals adverteerders.

(ii)    De belangrijkste soorten Cookies worden hieronder beschreven:

(A)    ‘Sessiecookies’ zijn tijdelijke Cookies die alleen voor de duur van uw bezoek aan de Website in het Cookiebestand van uw browser blijven staan en worden verwijderd wanneer uw browser wordt afgesloten; en

(B)    ‘Permanente cookies’ zijn Cookies die in het Cookiebestand van uw browser blijven staan nadat uw browser is gesloten, soms zelfs langer dan een jaar. Permanente Cookies worden vaak gebruikt om uw keuzes over de Website te onthouden, inclusief zaken als uw voorkeurstaal en geografische locatie.

(e)    Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste Cookies die op de Website worden gebruikt:

Categorie
Omschrijving
Type
Details
Functionele Cookies
De Website maakt gebruik van twee belangrijke functionele Cookies. Dankzij deze Cookies kan de Website uw voorkeurstaal onthouden en ook of u de Gebruiksvoorwaarden en deze Verklaring hebt geaccepteerd. Umicore beheert deze Cookies intern.
Permanente Cookies
Typekit van Adobe voor het gebruik van lettertypen;
Google Tag Manager.

Deze Cookies worden opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar.
Prestatiecookies
De Website maakt gebruik van een reeks Prestatiecookies van Google. Deze Cookies stellen Umicore in staat om het gebruik van de Website te controleren en haar marketingactiviteiten aan te passen. U kunt het gebruik van deze Cookies uitschakelen op het volgende adres:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Onze Website maakt gebruik van een reeks prestatiecookies van Hotjar om standaard internetloggegevens en details over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Dit doen we onder andere om te achterhalen hoeveel bezoekers naar de verschillende delen van de site surfen. Wij verzamelen deze informatie op een manier die niemand persoonlijk identificeert.
Permanente Cookies
Google Analytics; Hotjar

Deze Cookies worden opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar.
Advertentiecookies
De Website maakt gebruik van Advertentiecookies van derden, waaronder de Facebook-pixel en de AdRoll-pixel. De Website gebruikt de Facebook-pixel, een klein stukje JavaScript-code, dat aan de Website wordt toegevoegd om bezoekers van onze Website te volgen die een Facebook-account hebben en naar onze Website zijn verwezen via een Facebook-pagina, Facebook-applicatie of Facebook-advertentie. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om advertenties te plaatsen op Facebook en daarbuiten. De website maakt gebruik van de AdRoll-pixel. AdRoll verzamelt gegevens over uw activiteiten op onze Website. Deze informatie kan bestaan uit de inhoud van onze Website die u bekijkt, de datum en tijd waarop u deze inhoud bekijkt, of de geolokalisatie-informatie met betrekking tot uw IP-adres. Dankzij de AdRoll-pixel kunnen we u meer relevante persoonlijke advertenties aanbieden.

Onze website maakt gebruik van een reeks reclamecookies van Intercom om ervoor te zorgen dat u reclameboodschappen te zien krijgt die relevant zijn voor u. Ze voeren functies uit zoals het voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend terugkomt, ze zorgen ervoor dat advertenties goed worden weergegeven volgens de wens van de adverteerders, en maken in sommige gevallen een selectie van advertenties op basis van uw interesses.
Daarnaast maakt onze Website gebruik van een reeks sociale netwerkcookies, ook geleverd door Intercom, om inhoud die u interessant vindt te delen via sociale netwerken van derden. Deze Cookies kunnen ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt.
Permanente Cookies
AdWords Pixel

Deze Cookies worden opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar.

Door gebruik te maken van de Website erkent u en gaat u ermee akkoord: dat u Cookies kunt beheren via de instellingen van uw browser; en dat als u de Cookies uitschakelt, het kan zijn dat de Website niet functioneert zoals bedoeld door Umicore en uw gebruik van de Website beperkt kan zijn.

14. Uw rechten

14.1 Behoudens paragraaf 14.2, bepaalde vrijstellingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij ondernemen, hebt u in deze paragraaf de volgende rechten:

(a)    om te verzoeken dat we u een kopie verstrekken van uw Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en u hebt het recht om op in kennis te worden gesteld:

(i)    van de bron van uw Persoonsgegevens;

(ii)    van het doel, de rechtsgrond en de verwerkingsmethoden;

(iii)    van de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en

(iv)    van de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;

(b)    om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te staken wanneer u ons daartoe de opdracht geeft, voor welk doel dan ook, behalve voor zover de verwerking van de Persoonsgegevens wettelijk is toegestaan zonder uw toestemming;

(c)    om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:

(i)    de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;

(ii)    de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de Persoonsgegevens;

(iii)    wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar het vereist is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

(d)    om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen in beperkte omstandigheden wanneer deze niet langer nodig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;

(e)    om de verwerking ervan aan te vechten die wij gerechtvaardigd hebben op basis van een gerechtvaardigd belang;

(f)    om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens niet over te dragen aan niet-gelieerde derden ten behoeve van direct marketing of andere doeleinden;

(g)    om te vragen dat wij de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden wijzigen;

(h)    om ons te verzoeken eventuele fouten in uw Persoonsgegevens te corrigeren;

(i)    om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens bij te werken zoals vereist. U kunt ook zelf bepaalde delen van dergelijke Persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen, of uw Umicore-account volledig deactiveren via uw accountinstellingen;

(j)    om een kopie te verkrijgen van de waarborgen waaronder uw Persoonsgegevens buiten de EU worden overgedragen; en

(k)    om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

14.2 Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, alvorens de gevraagde Persoonsgegevens aan u bekend te maken. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen waar dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of overdreven is. Als u, ondanks de inzet en inspanningen van Umicore om uw Persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

15. Contactgegevens

Om uw rechten uit te oefenen, of als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt over deze Verklaring, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Umicore via e-mail op data_protection@umicore.com.

Wij zullen proberen eventuele klachten over het gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Voor ingezetenen van een EU-lidstaat: u hebt ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Wij raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen.

DEZE VERKLARING is van kracht met ingang van 10 mei 2019.